Ogólne warunki i regulamin

§1 Uwagi ogólne

 1. Za pośrednictwem strony Starling,sprzedawca oferuje symboliczne posiadanie gwiazdy (w formie certyfikatu). Następujące warunki i regulamin mają zastosowanie do relacji biznesowych pomiędzy sprzedającym i klientem.
 2. Osoby fizyczne, które zawrą umowę w celu, który można uznać za niezwiązany z jej działalnością handlową lub zawodową uważa się za konsumentów w rozumieniu tego regulaminu i warunków działalności. Osoby fizyczne i prawne lub spółki posiadające zdolność prawną, które zawrą umowę w trakcie ich działalności gospodarczej lub zawodowej uważa się za przedsiębiorców w rozumieniu tych warunków i regulaminu działalności. Zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy, w rozumieniu niniejszych warunków działalności, uznawani są za klientów.
 3. Zasady szczegółowe określone w umowie mają pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami działalności. Różniące, sprzeczne lub uzupełniające warunki ogólne nie stanowią części umowy chyba, że została udzielona wyraźna zgoda na ich zastosowanie.
 4. Stosuje się ogólne zasady i warunki działalności w brzmieniu obowiązującym w chwili zawarcia umowy.
 5. Ten tekst jest zgodny z i powinien być interpretowany zgodnie z prawem obowiązującym w Niemczech. Powinnien być utworzony zarówno w języku niemieckim jak i angielskim. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją niemiecką i angielską rozstrzygająca jest wersja w języku niemieckim.

§2 Wykonanie

 1. Rezultatem "nazywania gwiazd" wykonywanego przez sprzedawcę jest rejestracja w prywatnym rejestrze gwiazd. Nie będzie miało miejsca oficjalne nadanie nazwy; "symboliczna nazwa gwiazdy" nadana poczas "nazywania gwiazdy" nie będzie wpisana w żaden naukowy katalog ani na żadną naukową mapę. Klient nie uzyska żadnych praw do gwiazdy lub jej oficjalnej nazwy, czy przypisania. Sprzedawca oferuje symboliczne, wybrane przez klienta nazwy dla określonych gwiazd.
 2. Te same gwiazdy mogą zostać nazwane wielokrotnie przez sprzedawcę, również w wyniku porównania z danymi od innych sprzedawców "nazw gwiazd". Sprzedający zastrzega sobie prawo nazywania gwiaz wielokrotnie. Sprzedawca nie gwarantuje, że konkretna gwiazda nie została nazwana przez innego sprzedawcę ani, że nie zostanie "nazwana" ponownie w przyszłości. W związku z trzeba brać pod uwagę możliwość, że ta sama gwiazda zostanie wielokrotnie "symbolicznie nazwana" przez różnych sprzedawców.
 3. Świadczenie kupowane przez klienta w drodze zamówienia ma formę druku, składającego się z folderu zawierającego określoną ilość stron.

§3 Powstanie umowy

 1. Oferta sprzedawcy może ulegać zmianie i nie jest wiążąca. Zamówione produkty mogą się nieznacznie różnić od tych pokazanych w internecie ze względu na różnice w wyświetlaniu obrazu, różnice te w szczególności mogą dotyczyć koloru.
 2. Zamówienie powinno zostać złożone przez klienta za pośrednictwem internetu. Zamówienie będzie wiążące i spowoduje powstanie umowy na zamówione produkty. Sprzedawca ma obowiązek potwierdzić zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Potwierdzenie rachunku nie oznacza wiążącego potwierdzenia zamówienia. Kontrakt nie powstaje w wyniku potwierdzenia zamówienia ale po wysłaniu potwierdzenia nadania lub dostarczeniu produktów.
 3. Sprzedawca ma prawo do przyjęcia zlecenia w ciągu pięciu dni roboczych. Dostarczenie produktów w tym czasie jest równoznaczne z potwierdzeniem. Sprzedawca może odmówić przyjęcia zamówienia, na przykład na podstawie określenia wypłacalności klienta.

§4 Rezerwacja i Rezygnacja

 1. Sprzedawca posiada prawo do produktów do momentu pełnej płatności ceny zakupu.
 2. W przypadku zerwania umowy przez klienta, zwłaszcza w przypadku nie dokonania płatności, lub w przypadku podania fałszywych informacji kredytowych, lub jeżeli ma miejsce postępowania sądowe przeciwko klientowi, sprzedawca ma prawo wycofać się z umowy i zarządać zwrotu produktów.

§5 Płatności

 1. Podana cena jest wiążąca. Obowiązkowy podatek VAT jest wliczony w cenę.
 2. Koszty przesyłki są doliczane do kosztów produktu. Wysokość takich dodatkowych kosztów jest podawana podczas procedury zakupu.
 3. W przypadku zakupu na kredyt, klient ma obowiązek zapłacić całą kwotę w ciagu 14 dni.

§6 Opcje płatności i koszty dostawy

 1. Klient może zapłacić kartą kredytową, przelewem bankowym, za pośrednictwem Sofort lub PayPal. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wyłączenia poszczególnych form płatności.
 2. Płatność powinna zostać dokonana natychmiast po powstaniu umowy. Towar dostanie wysłany tylko po tym jak całkowita kwota znajdzie sie na koncie bankowym sprzedającego.

§7 Dostawa

 1. Dostawa jest możliwa na terenie UE, Szwajcarii i Norwegii.

§8 Zwolnienie z odpowiedzialności

 1. Ryzyko związane z dostawą jest po stronie kupujący.

§9 Gwarancja

 1. Produkty dostarczone moga się nieznacznie różnić od produktów pokazanych na stronie internetowej. Zwróć uwagę na §3 nr 1. drugie zdanie niniejszych warunków.
 2. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w sensie prawnym w stosunku do klienta.

§10 Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia, jeśli nie są one związane z podmiotem umowy i gwarancją ani nie powodują uszkodzenia ciała, zdrowia lub życia i nie tworzą podstaw na podstawie Niemieckiej Ustawy dot. Odpowiedzialności za Produkt. Materialne zobowiązania to zobowiązania konieczne do osiągnięcia celu kontraktu.
 2. O ile sprzedawca jest także odpowiedzialny za zwykłe zaniedbanie, odpowiedzialność jest ograniczona do przewidywalnych uszkodzeń typowych dla umowy.
 3. O ile odpowiedzialność sprzedawcy jest ograniczona, to ograniczenie ma zastosowanie również w stosunku do reprezentantów prawnych, pracowników i przedstawicieli sprzedawcy.
 4. Sprzedawca nie może być pociągnięty do odpowiedzialność za działanie sieci, serwerów lub centrów informacyjnych i nieprzerwane działanie sklepu internetowego.
 5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko za zawartość strony internetowej sklepu. W odniesieniu do linków kierujacych do innych stron, sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zawartość znajdującą się na stronach internetowych osób trzecich. Nie akceptuje również odpowiedzialności za zawartość należącą do osób trzecich. W przypadku gdy sprzedawca zostanie poinformowany o nielegalnej zawartości stron zewnętrznych, zobowiązuje sie do natchychmiastowego zablokowania dostępu do tych stron.

§11 Ochrona danych

 1. Sprzedawca będzie wykorzystywał dane przekazane przez klienta zgodnie z zasadami określonymi w Niemieckiej Ustawie o Ochronie Danych.
 2. Dane osobowe będą wykorzystywane tylko dla celów wynikajacych z umowy zawiązaniej między sprzedawcą i klientem, takich jak wystawienie rachunku. Dodatkowo mogą być wykorzystane do celów reklamowych, badań rynkowych lub kreowania ofert sprzedającego.

§12 Zmiany w Ogólnych Warunkach i Regulaminie

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ogólnych warunków i regulaminu w dowolnym momencie, informując o tym na dwa tygodnie przez zmianą. Informacja ta może być przekazana w drodze publikacji zmienionych warunków na Starling.
 2. Jeżeli klient nie przekaże obiekcji w ciągu dwóch tygodni, uznaje się że zmienione zasady zostały zaakceptowane.

§13 Postanowienia końcowe

 1. Zastosowanie ma tu Prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Stosowanie obowiązujących przepisów prawa państwa, w którym usługobiorca ma swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania w momencie tworzenia umowy pozostaje bez zmian.
 2. Jeśli klient jest przesiębiorcą, osobą prawną lub podmiotem specjalnego prawa publicznego, jurysdykcję nad wszystkimi sporami wynikającymi z niniejszej umowy spełnia sąd właściwy dla adresu siedziby działalności sprzedawcy, o ile nie ma miejsca wyłączenie spod tej jurysdykcji. Niemniej jednak, sprzedawca ma prawo pozwać klienta w sądzie właściwym dla jego miejsca zamieszkania lub adresu siedziby firmy. Jurysdykcja na podstawie wyłącznej podstawy jurysdykcji pozostaje nienaruszona.
 3. Jeśli jedna lub więcej z zasad zostanie uznana za nieważną, ważność całości zasad ogólnych i regulaminu nie podlega zmianie. Nieważna zasada zostanie zamieniona zasadą jak najbliższą w znaczeniu komercyjnym i prawnym do zasady oryginalnej. Ma to zastosowanie również to rzeczy pominiętych w tym kontrakcie.